Gia công bảng hiệu gỗ treo Kinh nghiệm, lợi ích và nhược điểm